Положення про президію, постійні комісії

 

Додаток

до рішення районної ради

від 26 листопада 2010 р.№16

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Городоцької районної ради

 

1. Президія Городоцької районної ради (далі президія ради) утворюється радою на весь термін повноважень ради і є дорадчим органом ради.

2. Президія ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва районної ради з депутатським корпусом.

3. Президія ради в міжсесійний період може надавати рекомендації з питань надзвичайних (непередбачених) ситуацій в Городоцькому районі

4. До складу президії ради входять: голова ради, його заступники, голови постійних комісій ради, уповноважені представники зареєстрованих депутатських груп і фракцій.

5. Голова районної ради організовує роботу президії ради.

6. Засідання президії ради скликається головою ради в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш половини її складу. На засідання президії ради можуть бути запрошені інші депутати з наданням їм права дорадчого голосу.

7. Головуючим на засіданні президії ради є голова ради або за його дорученням заступник.

8. Засідання    президії   ради    протоколюються.    Ведення    протоколу засідання  президії  ради  здійснює  виконавчим апаратом  ради.   Протокол  засідання підписується головуючим на засіданні.

9. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, віднесених до її відання, приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів президії.

10. Обслуговування президії ради забезпечує виконавчий апарат ради.

11. Президія ради:

·          готує пропозиції про скликання ради; повідомляє депутатів і доводить до відома населення про час і місце проведення сесії ради, а також питання, які вносяться на розгляд ради та прийняті по них рішення; обговорює внесені у встановленому регламентом ради порядку питання, що плануються на розгляд пленарних засіданнях ради, і дає рекомендації щодо включення їх до порядку денного сесії;

·          здійснює керівництво підготовкою сесії ради і питань, які вносяться на її розгляд; забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

·          представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями;

·          доповідає раді про стан справ на території району та з інших важливих питань, а також про прийняті президією рішення, щорічно інформує раду про свою діяльність;

·          представляє раді кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою.

·          координує діяльність постійних комісій, депутатських груп (фракцій), сприяє організації виконання їх рекомендацій і зауважень;

·          сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією; розглядає питання, пов'язані із звільненням депутатів згідно з законодавством від виконання службових або виробничих обов'язків для роботи в раді, її органах; сприяє депутатам у проведенні прийому громадян, а також щодо виконання їх доручень, узагальнює пропозиції і зауваження депутатів, внесені на сесії ради; вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов'язаних з реалізацією прав і обов'язків депутатів;

·          організовує взаємодію районної ради з трудовими колективами, громадськими організаціями, самодіяльними об'єднаннями і формуваннями громадян у вирішенні питань місцевого життя;

·          сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради і її органів, використовує пропозиції і зауваження громадян у практичній роботі;

·          організовує проведення відповідно до рішень ради місцевих референдумів, а також обговорення громадянами проектів рішень ради, інших важливих питань;

·          забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян, адресованих раді; листи, заяви і скарги громадян, колективів, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій можуть бути предметом розгляду на засіданні президії після попереднього розгляду постійними комісіями;

·          організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд ради, з контролю за виконанням рішень ради, в тому числі прийнятих на запити депутатів, пропозиції та критичні зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради;

·          розглядає відповідно до законодавства питання про організацію виборів і відкликання депутатів виборцями;

·          здійснює підготовку і вносить на розгляд ради пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою;

·          розглядає питання політичної і соціально-економічної ситуації в державі, області, районі і виробляє пропозиції та рекомендації раді і голові ради;

·          приймає рішення про вступ ради в асоціації, об'єднання засновників з подальшим затвердженням на сесії.

12. Прийняття президією ради рішень з питань, що потребують попереднього розгляду відповідними постійними комісіями не допускається.

13. Процедура проведення засідань президії ради аналогічна до процедури роботи постійних комісій ради.

 

 

 

Керуючий справами   

районної ради                                                            І.Фостяк