Прийом на навчання до Національного університету "Одеська юридична академія"

 У Центрі підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія» (далі - Центр) здійснюється підготовка магістрів за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування»та 081 «Право». Прийом до Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів на навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. Хо 789 (в редакції від 22.06.2018 р.) (далі - Порядок). На навчання за державним замовленням за заочною формою навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п'ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра / спеціаліста / бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або службив органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальноїкомісії. Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з основ держави ії права, основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що стосуються державного управління. Особи, які відповідають вимогам, визначеним п. 10 Порядку, та які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Особи котрі вступають на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб на основі освітнього ступеня бакалавр складають вступні випробування у формі письмових іспитів з основ держави і права, з основ економіки,усної співбесіди з державного управління та єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО). Навчання за денною формоюза спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється лише на контрактній основі. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», конкурсний бал обчислюється як сума результатів вступних випробувань та співбесіди. На навчання за державним замовленням не приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які раніше навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти магістра (спеціаліста) за спеціальностями галузі знань «Державне управління» або за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», та особи, щодо яких існують встановлені законом обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядуванняі перебуванням на ній. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти зараховуються: результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французькаабо іспанська); результати єдиного фахового вступного випробуванняз правата загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності. Особа може вступити до Центру для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом. До заяви про вступ за державним замовленням до закладу вищоїосвіти на навчання додаються нчотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри, для державних службовців нотаріально завірена копія диплома про вищу освіту та додатка до нього, (для осіб вступаючих за кошти фізичних чи юридичних осіб оригінал диплому про вищу освіту та додатку до нього) реєстраційного номера облікової картки платника податків засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією закладу вищої освіти. Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобовязаних) пред'являються особисто. Довідка з місця роботив якій вказано категорію та ранг держ.службовця та копія трудової книжки завірена у відділі кадрів (стаж на держ.службіне менше І року). Вступники, які здобули відповідний ступінь вищої освіти за кордоном, подають також довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.

Для державних службовців: прийом документів з 30 червня 2020 року по 23 липня 2020року; вступні іспити з 25 липня по 31 липня 2020 року. Для вступу до Центру підготовки магістрів публічної служби та професійних суддів на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне Етапи вступної кампанії управління та адміністрування»: Дата та час Прийом заяв та документів, передбачених цими Правилами, для з 30 червня по 23 липня 2020 осіб, які перебувають на державній року службі. | Прийом заяв та документів, з 30 червня по 23 серпня 2020 передбачених цими Правилами, для року осіб, які вступають за кошти фізичних та юридичнихосіб. Фахові вступні випробування для осіб, з 25 липня по 31 липня 2020 року які перебувають на державній службі проводяться Фахові вступні випробування для осіб, з 25 серпня по 31 серпня 2020 які вступають за кошти фізичних та року |юридичних осіб проводяться Для вступу на навчання до Центру підготовкимагістрів публічної служби та професійних суддів для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» |на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста Елапи вступної кампанії Дата та час 1 етап 2 етап Реєстрація вступників для складання з 12 травня та єдиного вступного іспиту з| закінчується 05 - іноземної мов червня 2020 року Реєстрація електронних кабінетів | з 01 серпня 2020 - вступників, завантаження року необхідних документів | Прийом заяв та документів, передбачених цими Правилами, для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування з 05 серпня та закінчується 22 серпня 2020 року з 10 вересня по 20 листопада 2020 року Основна сесія єдиного вступного 01 липня іспиту (іноземна мова), 03 липня (Єдине фахове вступне випробування) 2020 року; Фахові вступні випробування| з 05 серпня по 26 з 20 вересня по проводяться серпня 2020 року 25 листопада Надання рекомендацій для не пізніше 01 вересня 2020 року зарахування за державним замовленням Виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18:00 години 06 вересня 2020 року до 18:00 години 29 пистопада 2020 року Наказ про зарахування за державним 11 вересня 2020 замовленням року Переведення |на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил прийому) не пізніше 15 вересня 2020 року Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичнихосіб не пізніше 20 вересня 2020 року не пізніше 30 листопада 2020 року