Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Бучали, с. Катериничі та с. Литовка

Заява  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану      с. Бучали, с. Катериничі та с. Литовка

1.      Замовник СЕО.

Бучалівська сільська рада Городоцького району Львівської області області (81560, с. Бучали, вул. Миру, 22, електронна пошта: buchaly.gov@gmail.com)

 

2.   Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний планмістобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план с. Бучали, с. Катериничі, с. Литовка Городоцького району Львівської області розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населених пунктів, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Генеральний план передбачає:

- визначення майбутніх потреб переважаючих напрямів використання території;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

- визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

- формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

- оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо покращення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

- визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

- визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії Генерального плану.

Генеральний план с. Бучали, с. Катериничі, с. Литовка розробляється згідно рішення сесії Бучалівської сільської ради Городоцького району Львівської області № 372 від 03.10.2014 року та  № 348 від 01.02.2019 року. 

При розробці Генерального плану враховувались: Проєкт формування території і встановлення меж Бучалівської сільської ради Городоцького району Львівської області (1992 рік) та детальні плани окремих частин населених пунктів (кварталів, територій), Програма розроблення містобудівної документації та генерального плану на території Бучалівської сільської ради (затверджена рішенням сесії Бучалівської сільської ради № 299 від 30.12.2013 року).

3.  Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

У Генеральному плані визначено планувальні обмеження забудови, що мають постійний характер, на території сіл Бучали, Катериничі, Литовка. До них відносять  наступні:

-  санітарно-захисна зона цвинтарів:

·       існуючих закритих –100 м;

·       перспективних – 300 м;

- санітарно-захисні зони існуючих промислових об’єктів – 50 м;

- санітарно-захисна зона існуючого зерно-тваринницького господарства – 300 м;

-  санітарно-захисні зони існуючих складських  об’єктів – 50 м;

-  шумова зона залізничної лінії Львів-Самбір – 100 м (нормативна зона від залізничної лінії поза межами населеного пункту) та 50 м (нормативна зона від залізничної лінії в межах населеного пункту при умові використання шумозахисних заходів – екранів та зелених посадок з густою кроною);

- шумова зона територіальної автодороги Миколаїв – Городок – Жовква– Кам’янка­-Бузька – Бібрка, Т-14-25  – 100 м (нормативна зона від територіальної автодороги поза межами населеного пункту) та 50 м (нормативна зона від територіальної автодороги в межах населеного пункту при умові використання шумозахисних заходів – екранів та зелених посадок з густою кроною);

- шумова зона автодороги Великий Любінь – Комарно,  С140331 – 100 м (нормативна зона від територіальної автодороги поза межами населеного пункту) та 50 м (нормативна зона від територіальної автодороги в межах населеного пункту при умові використання шумозахисних заходів – екранів та зелених посадок з густою кроною);

-  територіальна автодорога Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка Т-14-25 (смуга відведення  – 30,0 м);

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення С140331 Великий Любінь – Комарно (смуга відведення  – 28,0 м);

 - охоронні зони інженерних мереж, зокрема високовольтних ліній електропередач 10 кВ по 10 м по обидва боки – 20м;

-  газопроводу середнього тиску – по 5 м від осі, загалом 10 м;

-  газопроводів високого тиску – по 75 м, 100 м та 125 м від осі;

-  прибережні захисні смуги річок Струга, Верещиця, потічків та ставків – 25 м; основних каналів – 5 м.

Крім того, в документі державного планування передбачається розміщення

підприємств IV-V та V класів шкідливості з відповідними захисними зонами 100 м та 50 м.

 

 

 

4.                  Ймовірні наслідки

Села Бучали, Катериничі та Литовка знаходиться на території Бучалівської сільської ради Городоцького району Львівської області. Головним населеним пунктом сільської ради є село Бучали. Дані населені пункти межують:

-        з півдня – Комарнівська міська рада, Переможненська сільська рада;

-        з заходу – Великолюбінська селищна рада ;

-        з півночі – Великолюбінська селищна рада;

-        з північного сходу – Великолюбінська селищна рада;

-        з південного сходу – Кліцківська сільська рада.

Центр с. Бучали розташований на відстані 41 км від міста Львова.

Станом на 2019 рік територія населених пунктів становить:

-        с. Бучали – 253,063 га;

-        с. Катериничі – 66,412 га;

-        с. Литовка – 25,134 га.

Документ державного планування передбачає збільшення території даних населених пунктів в проектний період, а саме до 2039 року:

-        с. Бучали – 368,120 га;

-        с. Катериничі – 144,076 га;

-        с. Литовка – 54.959 га.

До проекту ДДП мають відношення такі основні екологічні проблеми:

а) для довкілля:

-        викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та збільшення шумового навантаження від існуючих і проектованих стаціонарних та пересувних джерел;

-        незабезпечення населення якісною питною водою, оскільки територія житлової забудови лише частково охоплена центральним водопостачанням;

-        забруднення підземних вод та ґрунтів внаслідок відсутності централізованої каналізації, водовідведення здійснюється за допомогою вигрібних ям;

-        малий відсоток територій зелених насаджень загального користування (територія охоплена документом державного планування належить до наймеш лісистих (менше 1%) у Городоцьому районі).

б) для територій з природоохоронним статусом. На території реалізації документу державного планування об’єкти природно-заповідного фонду  –відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

5.      Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Територіальні альтернатива 1. Генеральний план с. Бучали,                     с. Катериничі, с. Литовка –  це цілковито новий документ, розроблений на противагу генеральному плануванню території у 50-60-х рр. ХІХ століття. Враховує планування території населених пунктів відповідно до сучасних вимог та стандартів проживання населення, здійснення господарської та інших видів діяльності. Проектований генеральний план  передбачає забезпечення населених пунктів територіями певного функціонального призначення. Включає поділ території населених пунктів за переважаючими та супутніми видами діяльності.

Територіальна альтернатива 2. «Нульова альтернатива» – передбачає продовження використання території населених пунктів Бучали, Катериничі, Литовка без попереднього планування території в разі незатвердження зазначеного документа державного планування.

 

6.   Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час стратегічної екологічної оцінки документу державного планування необхідно дослідити:

-      стан компонентів довкілля;

-      можливу реакцію навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив, внаслідок реалізації генерального плану с. Бучали,      с. Катериничі, с. Литовка;

-      реалізацію раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Проведення стратегічної екологічної оцінки передбачає використання таких аналітичних методів як:

-  цільовий аналіз, що включає формування блоку цілей охорони довкілля, в тому числі здоров’я населення, і відповідних їм цільових показників і подальший аналіз всіх елементів проекту ДДП на відповідність цим цілям;

-  матриці впливів, що дають можливість виявляти та представлятипотенційні впливи запропонованої ініціативи (наприклад, запропонованих цілей або запланованих дій) на різні складові довкілля,у тому числі на здоров’я населення. Матриця дозволить проілюструватикумулятивні та непрямі впливи, а також взаємозв’язок між впливами;

-  аналіз тенденцій, як один з найбільш важливих аспектів стратегічноїоцінки, дає можливість інтерпретації змін екологічного навантаження, атакож змін стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, з плиномчасу. Аналіз тенденцій сприяє виявленню та представленнюнайважливішихзв’язків між впливами на довкілля та відповіднимизмінами стану довкілля, які можуть проявлятися з певною затримкою.Крім того, аналіз тенденцій може використовуватися для прогнозумайбутніх впливів на довкілля;

-  SWOT-аналіз, що дозволяє в послідовно проаналізувати сильні і слабкісторони об’єкта планування, можливостей та загроз, що стосуються йогорозвитку в майбутньому. Це сприяє створенню надійної основи дляпланування та більш чіткому визначенню цілей і завдань у межахвикористання можливостей, що існують, компенсації слабких сторін івідвернення можливих загроз. SWOT- аналіз проводиться на основіекспертних оцінок і може здійснюватися за якісними, кількісними чикомбінованими (якісно-кількісними) критеріями. За результатами SWOT-аналізу можна визначити місію, стратегічні цілі та завдання об’єктастратегічного планування. Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України«Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступнуінформацію: 

-  матеріали досліджень ґрунтового обстеження земель на території Бучалівської сільської ради орієнтовною площею 506,2 га, в результаті чого було складено звіт із розділом «Якість земельних угідь» та ґрунтову карту;

-  доповіді про стан довкілля, 

-  статистичну інформацію,

-  данімоніторингу стану довкілля,  оцінки впливу на довкілля планової діяльності таоб’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля,

-  пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

7.                  Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків реалізації документа державного планування передбачається розглянути такі заходи:

-  для атмосферного повітря та шумового навантаження:

· контроль за станом атмосферного повітря шляхом запровадження ефективної системи моніторингу стану повітряного простору даних населених пунктів; 

· озеленення території;

· створити розрив від дороги та залізниці до житлової забудови не менше 50 м (із облаштуванням шумозахисних екранів).

-  для водних ресурсів:

· облаштування прибережних захисних смуг річок Струга та Верещиця, потічків та ставків;

· впровадження моніторингу стану поверхневих та підземних вод в межах даних населених пунктів;

· встановлення гідроізолюючої плівки у вигрібних ямах поглинаючого типу.

-  для земельних ресурсів:

·     облаштування туалетів з вигрібними ямами поглинаючого типу із гідроізолюючими плівками;

·     здійснення контролю за внесенням мінеральних та органічних добрив в ґрунт;

·     створення зелених насаджень з потужною кореневою системою на всіх місцях можливого розвитку ерозійних процесів;

·     запобігання утворенню стихійних звалищ ТПВ.

-      для рослинного та тваринного світу:

·     покращення стану та розширення площ зелених насаджень на території населених пунктів за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою.

-      для здоров’я населення:

-      моніторинг стану здоров’я населення с. Бучали, с. Катериничі, с. Литовка.

Для покращення стану навколишнього середовища, в тому числі с. Бучали, с. Катериничі, с. Литовка пропонуємо проведення екоосвітніх заходів та акцій для підвищення екологічної свідомості місцевого населення.

 

8.   Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» пропонується така структура звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9.   Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Бучалівська сільська Городоцького району Львівської області (81560, с. Бучали, вул. Миру, 22, електронна пошта: buchaly.gov@gmail.com)

Термін подання: 15 діб з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану території с. Бучали, с. Катериничі, с. Литовка Городоцього району Львівської області, відповідно до пп 5,6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Строк подання зауважень та пропозицій до 29.11.2019 року.