XIX сесія Городоцької районної ради VII скликання (20 квітня 2018р Рішення №457 - 498)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХІХ чергової сесії районної ради 20.04.2018р Прийняття за основу пор.денного.jpg, Про вкл. пит. про затв звіту.jpg, Про прийн. розпор. роботи.jpg, Про прийн. в цілому пор. ден..jpg, Про стан протидії злочинності.jpg, Про затв плану роботи на ІІ,ІІІ,ІV.jpg, Про затв. прогр. увічнення памяті нац-визв. боротьби.jpg, Про затв. прогр. соц-економ розв..jpg, Про затв. прогр. зайнят. населення.jpg, Про затв прогр. пожежн. безпеки.jpg, Про внес. змін та доповн. до прогр. соц захисту.jpg, Про внес. змін до прогр. збереж культ. спадщ.jpg, Про внес. доповнень до прогр. розвитку тер..jpg, Про внес. зм. до прогр. забезп. житлом.jpg, Про внес. змін до прогр. розв. фізкульт та спорту.jpg, Про внес. змін до прогр. енергозбереж.jpg, Про вик. прогр. розвит. фізкульутри.jpg, Про вик. прогр. Молодь Гор..jpg, Про вик. прогр. підтримки уч. АТО.jpg, Про затв. пр.землеустр. змін меж с.Родатичі.jpg, Про над. згоди на поділ зем.діл. с.Черляни.jpg, Про затв. пр. землеустр. гадання гр.Гладишу зем.діл..jpg, Про внес. змін до списку гр. над. зем.діл..jpg, Про затв тех.док. зем. діл. 43,6559 га.jpg, Про затв. тех. док. зем. діл. 43,6559 га.jpg, Про затв. тех. док. зем. діл. 4,4303га.jpg, Про затв. перед. акту.jpg, Про затв. прогр. Підтрим стомат полікл..jpg, Про прийм-передачу буд. у вл. Комарнів.тер.гр.jpg, Про затв. актів прийм-перед. майна спільної вл..jpg, Про реорг. закладу Городоцький ЦПМСД.jpg, Про реорг. закладу Городоцький ЦПМСД та оголош конкурсу.jpg, Про над. дозв. відділу культури фін. музей.jpg, Про реорг. закладу Городоцький ЦПМСД...jpg, Про затв пол. про пррв. конкурсу на посаду дир. ІРЦ.jpg, Про над. дозв. від. освіти на спис. майданчика.jpg, Про над. дозв. від. освіти на спис. майданчика..jpg, Про вкл. в пр. р. про довіз уч. Мостівської ЗОШ, Про вн. змін до Інвест. прогр., Про реорг. Градівської ЗОШ, Про реорг. Добрянського НВК, Про вн. змін. до Інвест прогр.., Про довіз учнів Путятицької ЗОШ, Про реорг. Лісновицької ЗОШ, Про реорг. Татаринівського НВК, Про ліквід. Мостівської ЗОШ, Про ліквід Путятицької ЗОШ, Про вкл. в пр. р. про довіз уч. Мостівської ЗОШ, Про припин. повн. деп, Г.р.р. О.Фещин, Про довіз учнів Путятицької ЗОШ, Про розгляд заяв жит. р-ну, Про вн. змін до Інвест. прогр., Про вн. змін. до Інвест прогр.., Про уточ. планових показн. бюджету, Про уточн. плаових показників р-н бюдж., Щодо змін у деп. корпусі.jpg, Щодо змін у деп. корпусі.j..pg, Про припин. повн. деп. Гор. р.р. Фещин. О., Про затв. звіту нез. оцінки вар. приміщен., Про затв. звіту нез. оцінки вар. приміщен...
457 Р457 Порядок денний R457_Poryadok_denniy.doc
458 Р458 План роботи р.р.на ІІ,III, ІV кв. 2018 року R458_Plan_roboti_r.r.na_IIIII_IV_kv._2018_roku.doc
459 Р459 Про стан злочин.коруп. на тер.району R459_Pro_stan_zlochin.korup_._na_ter.rayonu.doc
460 Р460 Про Програму СЕК роз. на 2018 рік R460_Pro_Programu_SEK_roz._na_2018_rik.doc, PROGRAMA_socekonomrozv_na_2018.doc
461 Р461 Про Прог. бор. ОУН і УПА R461_Pro_Prog._bor._OUN_i_UPA.doc
462 Р462 Про Програму зайн.насел.2018-20 R462_Pro_Programu_zayn.nasel_.2018-20.doc
463 Р463 Про Програму Пожежн. на 2018 R463_Pro_Programu_Pozhezhn._na2018.doc
464 Р464 Про внес. змін до Прог.соц.зах.,військ. R464_Pro_vnes._zmin_do_Prog.soc_.zah_.viysk_..doc
465 Р465 Про внес. змін до Прог.збер.кул.спад. R465_Pro_vnes._zmin_do_Prog.zber_.kul_.spad_..doc
466 Р466 Про внес. доп. до Прог.розв.терит. R466_Pro_vnes._dop._do_Prog.rozv_.terit_..doc
467 Р467 Про внес.змін доПрог.заб.жит.діт.сиріт R467_Pro_vnes.zmin_doProg.zab_.zhit_.dit_.sirit_.doc
468 Р468 Про внес. зм.Прог.фіз.кул.спорту2018 R468_Pro_vnes._zm.Prog_.fiz_.kul_.sportu2018.doc
469 Р469 Про внес. зм.Прог.енергозбереж.17-20р. R469_Pro_vnes._zm.Prog_.energozberezh.17-20r..doc
470 Р470 Про вик. прог.фіз.куль.спорту за 2017 р. R470_Pro_vik._prog.fiz_.kul_.sportu_za__2017_r..doc
471 Р471 Про вик. прог.Молод.Город. за 2017 р. R471_Pro_vik._prog.Molod_.Gorod_._za__2017_r..doc
472 Р472 Про вик.Прог.фінан.учасн.АТО2017р R472_Pro_vik.Prog_.finan_.uchasn.ATO2017r.doc
473 Р473 Про зат. прое.землеуст. Гладишу Д. R473_Pro_zat._proe.zemleust._Gladishu_D..doc
474 Р474 Про пог.пр.земл. меж с.Родатичі R474_Pro_pog.pr_.zeml_._mezh_s.Rodatichi.doc
475 Р475 Про поділ зем.діл.Персп.Плюс R475_Pro_podil_zem.dil_.Persp_.Plyus_.doc
476 Р476 Про внес. змін до дод.ріш.614гаражі R476_Pro_vnes._zmin_do_dod.rish_.614garazhi.rtf
477 Р477 Про зат.тех.док.Татарин.с.р. 43 га R477_Pro__zat.teh_.dok_.Tatarin.s.r._43_ga.doc
478 Р478 Про зат.тех.док.Братков.с.р. 4 га R478_Pro__zat.teh_.dok_.Bratkov.s.r._4_ga.doc
479 Р479 Про зат.Прог. фін.під. Стомат. полік.
480 Р480 Про затв. перед. акта Стомат.пол. R480_Pro_zatv._pered._akta_Stomat.pol_..doc