XIII сесія Городоцької районної ради (18 травня 2017 року №269-294)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на ХІІI черговій сесії районної ради 18.05.2017р Про обрання лічильної комісії, Про прийняття за основу порядку денного, Про вкл. в порядок денний пит. "Про деп. запити", Про прийняття в цілому порядку денного, Про прийняття розпорядку роботи ХІІІ сесії, Про припинення повноважень депутата Буняка С.О., Про затв. звіту, щодо вик. рай. бюджету, Про затв. програми відпочинку та оздоровлення дітей, Про затв. прогр. забезп. житлом уч. АТО, Про затв. прогр. СОЦ-Економ розвитку, Про внесення змін до прогр. розв. укр мови, літерат. істр., Про внесення доповнення до прогр. розвитку АПК, Про внесення змін до прогр. збереж. обєктів. культ. спадщини, Про внесення змін до прогр. комплексного розвитку району, Про уточнення планових показн. р-н бюджету, Про затв. пр. землеустрою щодо буд. інд. гаражів в с.Черляни, Про затв. тех. док. зем. діл . на тер. Угрівської с.р., Про затв. тех. док. зем. діл . на тер.Грімненської с.р., Про затв. тех. док. зем. діл . на тер. Речичанської с.р., Про затв. тех. док. зем. діл . "Агротучапи", Про надання дозволу на виконання звіту про експ. оцінку Городоцьке РБТІ, Про створення філій на базі ЗОШ району, Про створення філій на базі ЗОШ району., Про надання дозволу на скл.плану тер. вул.Авіаційна, Про затв. проекту землеустр. щодо змін меж с.Галичани, Про затв. тех. док. зем. діл на тер. Угрівської с.р., Про затв. дет. плану територій для буд.інд.гаражів вул.Авіаційна, Про внесення змін у додаток від рішення рай.ради від 2.03.2011р, Про розгляд заяв жителів р-н щодо надання мат.доп., Про деп. запити.
ПРОГРАМА соцекономрозвитку 2017 PROGRAMA_socekonomrozvitku_2017.doc
Дод. до р. про внес.змін до район. ком.прог. Гор. р. на 2017-20 р Dod._do_r._pro_vnes.zmin_do_rayon._kom.prog_._Gor._r._na_2017-20_r.doc
Протокол 13 сесії Protokol_13_sesiyi.doc
Звіт про вик. район.бюд. за І кв.2017 р Zvit_pro_vik._rayon.byud_._za_I_kv.2017_r.rtf
269 Р269 Порядок денний R269_Poryadok_denniy.doc
270 Р270 Про припин. повноваж.деп.Буняка R270_Pro_pripin._povnovazh.dep_.Bunyaka.doc
271 Р271 Про вик. район.бюд. за І кв.2017р R271_Pro_vik._rayon.byud_._za_I_kv.2017r.doc
272 Р272 Про Програму СЕК роз. на 2017 рік R272_Pro_Programu_SEK_roz._na_2017_rik.doc
273 Р273 Про Прог.оздоровл.дітей на 2017 р R273_Pro_Prog.ozdorovl.ditey_na_2017_r.doc
274 Р274 Про Прог.заб.житлом уч.АТО на 2017 R274_Pro_Prog.zab_.zhitlom_uch.ATO_na_2017.doc
275 Р275 Про внес.змін до Прогр.укр.мови R275_Pro_vnes.zmin_do_Progr.ukr_.movi_.doc
276 Р276 Про внес.доп.до Прог.АПК R276_Pro_vnes.dop_.do_Prog.APK_.doc
277 Р277 Про внес.зм.до Прог.зб.кул.спад.16-18р R277_Pro_vnes.zm_.do_Prog.zb_.kul_.spad_.16-18r.doc
278 Р278 Про внес.змін до Прог.роз.терит.2017-20 R278_Pro_vnes.zmin_do_Prog.roz_.terit_.2017-20.doc
279 Р279 Про уточ. район.бюдж.на 2017 р R279_Pro_utoch._rayon.byudzh.na_2017_r.doc
279 Додатки до ріш. № 279 від 18.05.2017 Dodatok_1.xls, Dodatok_2.xls
280 Р280 Про зат. прое.землеуст. учас.АТО R280_Pro_zat._proe.zemleust._uchas.ATO_.doc
281 Р281 Про зат.тех.док. із землеустрою Угри R281_Pro_zat.teh_.dok_._iz_zemleustroyu_Ugri.doc
282 Р282 Про затв. норм.грош.оцін.ПАТ Укргаз R282_Pro_zatv._norm.grosh_.ocin_.PAT_Ukrgaz.doc
283 Р283 Про зат.тех.док.Реччан.с.р. 13 га R283_Pro__zat.teh_.dok_.Rechchan.s.r._13_ga.doc
284 Р284 Про зат. норм.грош.оцін.Тучап.11га R284_Pro_zat._norm.grosh_.ocin_.Tuchap.11ga.doc
285 Р285 Про внес. змін рішення № 57 R285_Pro_vnes._zmin_rishennya_no_57.doc
286 Р286 Про затв. дет.пл.тер.Гор..гар.Авіаційна R286_Pro_zatv._det.pl_.ter_.Gor_..gar_.Aviaciyna.doc
287 Р287 Про зат.тех.док.із землус. CК Бізнес клас R287_Pro_zat.teh_.dok_.iz_zemlus._CK_Biznes_klas.doc